O PROJEKCIE

Projekt „Postaw na rozwój – kursy zawodowe dla osób dorosłych z województwa podkarpackiego” współfinansowany jest ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie. Działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych.

Kwota dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej wynosi: 420 745,50 zł.
Okres realizacji Projektu: od 01.02.2018 r. do 31.09.2019 r.

Cel główny projektu:

Celem projektu jest wzrost pozycji zawodowej 152 osób dorosłych (mężczyzn i kobiet) w szczególności osób o niskich kwalifikacjach i osób starszych z terenu województwa podkarpackiego, chcących z własnej inicjatywy podnieść umiejętności i kwalifikacje zawodowe w ramach uczestnictwa w pozaszkolnych formach kształcenia.

Kto może wziąć udział w szkoleniach:

Projekt skierowany jest do osób pełnoletnich, zamieszkujących województwo podkarpackie, które chcą z własnej inicjatywy podnieść umiejętności i kwalifikacje zawodowe.
W szczególności do udziału w szkoleniach zapraszamy:

  • kobiety,
  • osoby po 50 roku życia,
  • osoby niepełnosprawne,
  • osoby o niskich dochodach,
  • osoby o niskim wykształceniu.

Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY.

Zapewniamy m.in: profesjonalną kadrę trenerską, materiały szkoleniowe, wyżywienie, egzaminy zewnętrzne oraz certyfikacje, ubezpieczenie NNW, zwrot kosztów niezbędnych badań lekarskich.